Quy Định về Nhãn Theo Dõi cho Sản Phẩm Dành cho Trẻ Em

Đây là phần Hỏi & Đáp của CPSC về các quy định về nhãn theo dõi cho những sản phẩm tiêu dùng được sản xuất cho trẻ em.

Đây là phần Hỏi & Đáp của CPSC về các quy định về nhãn theo dõi cho những sản phẩm tiêu dùng được sản xuất cho trẻ em.

 

Sản phẩm dành cho trẻ em được thiết kế hay chủ yếu nhằm cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống sử dụng phải có nhãn hiệu vĩnh cửu để phân biệt (thường gọi là “nhãn theo dõi") có đặc điểm 

 

  • Gắn trên sản phẩm và bao bì và
  • Cung cấp một số thông tin nhận dạng nào đó.

 

Nếu quý vị làm sản phẩm lâu bền cho trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ, quý vị sẽ thấy các quy định bổ sung về thẻ đăng ký sản phẩm và bao bì trên những trang này.

 

TẤT CẢ các nhãn theo dõi phải có ghi một số thông tin cơ bản, bao gồm:

  1. Tên nhà sản xuất hay nhà ghi nhãn tư nhân;
  2. Địa điểm và ngày sản xuất sản phẩm;
  3. Thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, như số lô hay đợt hay các đặc điểm nhận dạng khác; và
  4. Bất kỳ thông tin nào khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định nguồn gốc cụ thể của sản phẩm.

 

Mọi thông tin về nhãn theo dõi phải dễ thấy và dễ đọc.

 

Việc tuân thủ các quy định về nhãn theo dõi sẽ giúp cải thiện tính hữu hiệu và mức độ hưởng ứng cho các vụ thu hồi trong tương lai. Nó cũng giúp cho nhân viên CPSC và doanh nghiệp trong dây chuyền thương mại. Khi một thành phần được xác định là nguồn gốc của một mối nguy hay một vụ vi phạm, nhãn theo dõi sẽ giúp nhận ra các sản phẩm khác có thể có chứa thành phần tương tự.

 

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Ai chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về nhãn theo dõi?

Nhà sản xuất Hoa Kỳ cho các sản phẩm được sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu cho các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài.

 

Tôi có thể tìm thấy luật này ở đâu?

Quý vị có thể tìm thấy luật này trong mục 14(a)(5) của Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng, 15 U.S.C. §2063(a)(5) (CPSA). (Quy định nguyên thủy là một phần của mục 103 của Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng 2008 (CPSIA) (Công Luật 110-314).)

 

Ủy Ban cũng đã cho công bố một tuyên bố chính sách về quy định này.

 

Tôi đã ghi nhãn cho sản phẩm của mình theo các quy định liên bang khác. Vậy tôi có phải có thêm “nhãn theo dõi" mới không?

Nhãn theo dõi” là từ nói gọn thay cho cụm từ “nhãn hiệu phân biệt vĩnh cửu” trong mục 14(a)(5) của CSPA. Nhà sản xuất không nên giải thích từ “nhãn” theo nghĩa là mọi thông tin phải được ghi vào một vị trí riêng biệt rõ ràng hay vào nhãn. Nếu sản phẩm đã có một số hay mọi thông tin theo quy định, nhà sản xuất không cần lặp những nhãn hiệu đã có trên một cái “nhãn” mới, và các “nhãn hiệu phân biệt vĩnh cửu” được quy định bổ sung có thể được ghi thêm vào một nhãn đã có sẵn.

 

Ví dụ, Ủy Ban tin rằng những thông tin cần phải có, đã được ghi vĩnh cửu trên sản phẩm để xác nhận  nhãn hiệu hàng hóa của nó hay để tuân thủ theo một cách khác các quy định khác của Ủy Ban hay liên bang, như các quy định đã được ban hành theo các Đạo Luật Vải, Len hay Lông Thú hay theo các luật lệ về ghi nhãn của nước xuất xứ, có thể được xem là một phần “nhãn hiệu phân biệt” được quy định bởi mục 14(a)(5) của CPSA. Tuy nhiên, Số Nhận Dạng Đăng Ký (RN) quy định bởi Ủy Ban Thương Mại Liên Bang theo Đạo Luật Vải, Len, Lông Thú tự nó không đáp ứng được yêu cầu này.

 

Bất kỳ nhãn hiệu nào mà nhà sản xuất sử dụng cũng phải có tính vĩnh cửu, và sản phẩm vẫn phải đáp ứng mọi yêu cầu được đề ra trong mục 14(a)(5) của CPSA.

 

Thông tin gì cần phải được cung cấp trên sản phẩm và bao bì để đáp ứng quy định về nhãn theo dõi?

Nhãn theo dõi phải chứa những thông tin có thể giúp cho nhà sản xuất và người mua sau cùng xác định được nhà sản xuất hay nhà ghi nhãn tư nhân, địa điểm và ngày sản xuất sản phẩm, thông tin theo nhóm (như số lô, đợt hay các đặc điểm nhận dạng khác), và bất kỳ thông tin nào khác do nhà sản xuất xác định nhằm giúp xác định nguồn gốc cụ thể của sản phẩm.

 

Tên nhà sản xuất có cần phải được ghi trên nhãn theo dõi không?

Có. Nhãn theo dõi phải chứa những thông tin có thể giúp cho người mua sau cùng xác định được nhà sản xuất hay nhà ghi nhãn tư nhân, địa điểm và ngày sản xuất sản phẩm, thông tin theo nhóm (kể cả số lô, đợt hay các đặc điểm nhận dạng khác).

 

Ngày sản xuất, cho mục đích dùng trên nhãn theo dõi, là gì?

Sản phẩm có thể không phải lúc nào cũng được sản xuất nội trong một ngày. Vì thế, ngày sản xuất có thể là một chuỗi nhiều ngày nếu sản phẩm được làm trong một thời gian dài. Khi sản phẩm là một tập hợp của nhiều thành phần khác hẳn nhau hay nhiều món được lắp ráp lại hay gom thành một gói, thì Ủy Ban sẽ xem ngày sản xuất là ngày lắp ráp hay xếp thành gói.

 

Địa điểm sản xuất, cho mục đích dùng trên nhãn theo dõi, là gì?

Tên nước và thành phố nơi sản phẩm được sản xuất là đủ để cung cấp địa điểm sản xuất. Tuy nhiên, nhà sản xuất luôn luôn phải chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc cụ thể của sản phẩm trong trường hợp có điều tra về việc tuân thủ hay có các biện pháp khác của Ủy Ban.

 

Có ngoại lệ không?

Quốc hội đã thay đổi quy định đối với nhãn theo dõi bằng câu “đến mức có thể thực hiện được”, do thừa nhận rằng có thể không thực tế khi quy định phải in nhãn hiệu phân biệt vĩnh cửu trên đồ chơi nhỏ và các sản phẩm nhỏ khác được sản xuất và vận chuyển mà không có bao bì riêng. Trong những trường hợp như thế, bao bì hay thùng giấy chứa sản phẩm để chuyên chở đến nhà bán lẻ phải được ghi nhãn.

 

“Đến mức có thể thực hiện được” nghĩa là gì?

Trong tuyên bố chính sách của mình, Ủy Ban nói rõ rằng Ủy Ban kỳ vọng nhà sản xuất chỉ không làm theo các quy định cụ thể khi có những lý do rõ ràng và được cân nhắc cẩn thận.

 

Mỗi nhà sản xuất có trách nhiệm phải có phán đoán hợp lý về thông tin nào trong số những thông tin được quy định có thể ghi trên nhãn của sản phẩm và bao bì, căn cứ vào đặc điểm và thể loại của sản phẩm và bao bì của mình. Khi xem xét tính hợp lý của quyết định của nhà sản xuất trong việc lựa chọn thông tin nào cần phải đưa vào nhãn, Ủy Ban có ý định xem xét  hoàn cảnh của từng nhà sản xuất, cùng với cách làm của các nhà sản xuất tương tự. Nếu một nhà sản xuất quyết định rằng việc ghi nhãn sản phẩm hay bao bì là không thực hiện được, nhà sản xuất đó phải ghi vào hồ sơ bằng văn bản các lý do được dùng làm cơ sở cho quyết định của mình, bao gồm bản sao của bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã được tiến hành về cách làm của các nhà sản xuất tương tự và những thông tin khác về sản phẩm của mình có ảnh hưởng dối với quyết định của nhà sản xuất.

 

Xin nhớ rằng nhãn theo dõi có tính cách bắt buộc cho cả sản phẩm lẫn bao bì. Mặc dù có thể không thực hiện được chuyện gắn nhãn lên sản phẩm, vẫn có thể gắn thông tin nhãn theo dõi lên bao bì của sản phẩm.

 

Ủy Ban đã cung cấp chi tiết kỹ thuật hay hướng dẫn về kích cỡ, vị trí và hình thức nhãn theo dõi chưa?

Ủy Ban không cung cấp chi tiết kỹ thuật hay soạn mẫu nhãn theo dõi vì mỗi loại sản phẩm tiêu dùng có thể cần một loại nhãn theo dõi khác nhau. Nếu quý vị là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay nhà ghi nhãn tư nhân, và đã đáp ứng tất cả mọi quy định trong mục 14(a)(5) của CPSA, thì quý vị đã đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý rồi.

 

Có thể xem thông tin là đã được xác định chưa nếu tôi đánh dấu sản phẩm và bao bì của tôi bằng một mã và địa chỉ website nơi mọi thông tin cần phải cung cấp có thể được tìm thấy?

Được, miễn sao tên nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, hay nhà ghi nhãn tư nhân cũng được xác định để người tiêu dùng nào không truy cập được internet cũng có thể biết phải liên lạc trực tiếp với ai để lấy thông tin được quy định.

 

Nhãn hiệu “vĩnh cửu” là gì?

Ủy Ban xem một nhãn hiệu “vĩnh cửu” trên một sản phẩm là nhãn hiệu được kỳ vọng một cách hợp lý là sẽ nằm nguyên trên sản phẩm trong suốt chu kỳ hữu dụng của sản phẩm.

 

Nhãn hiệu trên bao bì có thể vứt bỏ chỉ cần vĩnh cửu theo nghĩa nó còn nguyên khi đến tay người tiêu dùng. Như thế, một nhãn dán dính trên một mảnh của bao bì có thể vứt bỏ cũng có thể đủ để làm một nhãn hiệu trên bao bì. Hơn nữa, nếu nhãn hiệu được thấy rõ trên sản phẩm nhìn qua bao bì có thể vứt bỏ, thì không cần có nhãn hiệu trên bao bì.

 

Ủy Ban biết rằng một số tiêu chuẩn tự nguyện có những quy định liên quan đến tính vĩnh cửu của nhãn. Những tiêu chuẩn như thế có thể cung cấp vài hướng dẫn cho nhà sản xuất trong việc xác định xem một nhãn hiệu có tính vĩnh cửu hay không.

 

Có cần ghi nhãn hiệu lên cả bao bì và sản phẩm hay không?

Trong hầu hết trường hợp, cần ghi nhãn hiệu trên cả bao bì và sản phẩm Tuy nhiên, đạo luật cũng thừa nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng có thể làm được. Ủy Ban đồng ý là trong một vài trường hợp, việc ghi nhãn trên sản phẩm có thể không thực hiện được. Những trường hợp như thế bao gồm:

 

Nếu sản phẩm quá nhỏ không thể ghi nhãn; lịch sử xây dựng đạo luật này thừa nhận rằng kích cỡ của một sản phẩm là yếu tố chính cần cân nhắc khi xác định xem có phải chỉ có thể ghi nhãn lên bao bì.

 

Nếu một món đồ chơi được chứa trong một cái hộp hay trong một bao bì khác, như những trò chơi có tấm bảng và các mẩu nhỏ; trong trường hợp này thì tấm bảng và cái hộp phải được ghi nhãn hiệu; nhưng từng mẩu riêng của món đồ chơi thì không cần phải ghi nhãn. Nguyên tắc này cũng được áp dụng theo cách tương tự cho các bộ đồ chơi thủ công mỹ nghệ cho trẻ em. Xin nhắc lại, chỉ cần ghi nhãn cho hộp chứa và một phần chính của bộ đồ chơi; không cần ghi nhãn cho mọi mẩu vật của bộ đồ thủ công. Khi đóng gói chung một số sản phẩm nhỏ, ví dụ như viên bi, nút hay hạt với nhau, Ủy Ban tin rằng chỉ cần ghi nhãn ngoài bao bì là đủ. Với các sản phẩm được thiết kế để đi kèm hay chứa trong bao bì nguyên thủy thì bao bì phải được xem là một phần của “sản phẩm”.

 

Nếu sản phẩm được bán qua máy bán hàng thì không cần ghi nhãn hiệu từng món, nhưng những bao bì hay thùng giấy để chứa các sản phẩm như thế khi chuyên chở đến nhà bán lẻ thì phải được ghi nhãn.

 

Nếu một cái nhãn cụ thể có thể làm yếu hay làm hư sản phẩm hay gây hại cho chức năng của sản phẩm thì không cần ghi nhãn cho từng sản phẩm riêng biệt.

 

Nếu bề mặt sản phẩm làm cho việc ghi nhãn vĩnh cửu không thể thực hiện được, ví dụ sản phẩm co dãn, hạt, mẩu vải nhỏ (ví dụ nữ trang, vật trang trí trên tóc), hay sản phẩm thủ công mỹ nghệ như ống hay đá thiên nhiên.

 

Nếu tính mỹ thuật của sản phẩm có thể bị thiệt hại vì nhãn và không thể gắn nhãn vào nơi sờ được nhưng khó thấy thì không cần ghi nhãn từng sản phẩm riêng biệt.

 

Với các món nhằm để bán theo bộ hay cặp và chỉ hoạt động theo bộ hay cặp, thì chỉ cần ghi nhãn một món trong cặp hay phần chính của bộ. Ví dụ như giày dép.

 

Xin nhớ rằng ngay cả khi sản phẩm không cần ghi nhãn dựa vào các ví dụ nói trên, bao bì của sản phẩm vẫn phải được ghi nhãn.

 

Có thể dùng nhãn dính để làm nhãn theo dõi trên sảnphẩm hay/và bao bì không?

Có thể, nếu đáp ứng được một số điều kiện. Nhãn phải vĩnh cửu theo nghĩa nó phải nguyên vẹn trong suốt chu kỳ hữu dụng kỳ vọng của sản phẩm trẻ em. Nhãn hiệu trên bao bì có thể vứt bỏ chỉ cần vĩnh cửu theo nghĩa nó còn nguyên khi đến tay người tiêu dùng. Như thế, một nhãn dán dính vào bao bì có thể vứt đi cũng đủ để làm nhãn hiệu trên bao bì.

 

Nhãn buộc và nhãn dính có thể dùng làm nhãn theo dõi đối với vật bằng vải không?

Không. Luật quy định nhãn hiệu có thông tin cụ thể phải vĩnh cửu. Nhãn buộc và nhãn dính không phải là vĩnh cửu. Nhãn cho vải phải bền đủ để tồn tại hết chu kỳ hữu dụng kỳ vọng của sản phẩm nếu người tiêu dùng làm theo đúng hướng dẫn về việc chăm sóc và xử lý.

 

Tôi làm hàng hóa thủ công cho trẻ em ở nhà tôi. Thế quy định nhãn theo dõi ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Quý vị phải tuân thủ quy định này vì luật không có miễn trừ hay ngoại lệ đối với quy định này dựa trên quy mô doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, khi xét đến nghĩa vụ của quý vị, quý vị phải xem xét các điểm sau:

 

Quý vị hiện đang dùng hệ thống theo dõi nào? Quý vị không cần phải tạo ra một hệ thống mới về số lô, nhóm hay ca để xác định quý vị làm sản phẩm vào lúc nào. Tuy nhiên, sản phẩm và bao bì của quý vị phải xác định doanh nghiệp của quý vị bằng những chi tiết đủ để giúp người tiêu dùng liên lạc với quý vị để họ có thể xác định thông tin được yêu cầu.

 

Thông tin gì có thể xác định được về sản phẩm của quý vị? Nếu có người trao cho quý vị sản phẩm của quý vị được bán vào năm ngoái, quý vị có thể báo cho họ biết được gì về vật liệu được sử dụng? Quý vị phải giữ hồ sơ, kể cả biên nhận và lệnh mua hàng bởi vì chúng sẽ giúp quý vị xác định nguồn gốc của sản phẩm, các thành phần của sản phẩm, và thời gian quý vị bắt đầu sử dụng sản phẩm. 

 

Sản phẩm của quý vị được ghi nhãn như thế nào? Nếu có người có một trong những sản phẩm quý vị bán vào năm ngoái, họ có biết phải gọi ai khi có vấn đề không? Trừ các trường hợp bất thường, tên doanh nghiệp của quý vị phải được ghi trên sản phẩm với đủ chi tiết để cho phép người tiêu dùng liên lạc với quý vị. Quốc hội nhận thức rằng có thể có những trường hợp mà việc ghi nhãn một sản phẩm có thể không thực hiện được, ví dụ như khi sản phẩm quá nhỏ. Hãy xem các ví dụ nêu ở trên khi việc ghi nhãn sản phẩm có thể không thực hiện được.

 

Bao bì của quý vị được ghi nhãn như thế nào? Một nhà bán lẻ sản phẩm của quý vị có thể thấy trên bao bì (hay trên sản phẩm, nếu nhãn sản phẩm vẫn còn thấy rõ) những thông tin có thể giúp họ chỉ lấy sản phẩm của quý vị ra khỏi quầy hàng trong trường hợp phải thu hồi sản phẩm hay không?

 

Việc tuân thủ các quy định mới sẽ đòi hỏi một số nhà sản xuất thủ công nhỏ phải suy tính  lại về cách họ duy trì hồ sơ và ghi nhãn sản phẩm.

 

Tôi làm các khối gỗ cho trẻ em mỗi bộ 20 khối. Làm sao tôi ghi nhãn các sản phẩm này?

Quốc hội thừa nhận rằng việc ghi nhãn mọi bộ phận của một món đồ chơi trẻ em có tấm bảng và các mẩu đồ chơi nhỏ có thể không thực hiện được. Có thể không nhất thiết phải ghi hết 20 khối gỗ trong bộ đồ chơi của quý vị. Tùy vào tính chất của các khối gỗ, điều hợp lý có thể làm là chỉ ghi nhãn ở một phía của một khối là đủ. Nếu các khối gỗ đó đi kèm với một cái hộp hay túi đựng sử dụng lại được, thì vật chứa đó được xem là một phần của sản phẩm và phải có ghi những thông tin theo quy định.

 

Tôi làm tất trẻ em. Tôi có phải gắn nhãn theo dõi lên mọi món không?

Không. Tính hợp  lý của việc gắn nhãn trên hàng dệt kim đã được xem xét kỹ trong việc áp dụng các quy tắc của liên bang về Nhãn Bảo Dưỡng. Các quy tắc này có thể là một hướng dẫn về điều gì là khả thi trong trường hợp này. Bao bì bên ngoài phải có ghi những thông tin theo quy định.

 

Doanh nghiệp tôi sản xuất và nhập khẩu nhiều loại giường cũng như bàn đầu giường, bàn trang điểm, tủ ngăn kéo và gương. Nhãn theo dõi có cần cho đồ gỗ trẻ em không?

Có, quý vị phải có nhãn theo dõi trên mọi sản phẩm nếu sản phẩm được thiết kế và nhằm chủ yếu cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Trong bộ bàn ghế cho trẻ em, phải có nhãn theo dõi gắn vào mỗi mẩu đồ gỗ đi theo bộ.

 

Nguồn Tham Khảo