Hướng Dẫn Doanh Nghiệp

Là doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hay phân phối sản phẩm tiêu dùng, quý vị có nhiều quy định CPSIA và các quy định CPSC khác phải tuân thủ. Các bước sau đây sẽ giúp hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình tuân thủ các quy định an toàn của chính phủ liên bang.

Cẩm Nang Sản Phẩm Được Quản Lý

Cẩm Nang này được biên soạn nhằm giúp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và các người khác trong cộng đồng được quản lý (doanh nghiệp) hiểu được trách nhiệm của họ và họ phải có những biện pháp nào khi nhân viên CPSC báo cho họ biết, hay khi họ nhận biết, một vụ vi phạm các đạo luật và quy định của CPSC.  

SÁCH HƯỚNG DẪN CHO VIỆC CHẾ TẠO SẢN PHẨM TIÊUf DÙNG AN TOÀN HƠN

Hướng Dẫn Tham Khảo Để Bàn

In và trưng bày hướng dẫn thuận tiện này cho các doanh nghiệp về các quy định và trách nhiệm chính.

Cẩm Nang Thu Hồi

Cẩm nang này giúp quý vị hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của quý vị khi tiến hành thu hồi theo Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng. Cẩm nang này áp dụng cho quý vị nếu quý vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối hay bán lẻ sản phẩm tiêu dùng. Cẩm nang bao gồm những thông tin về chương trình Tốc Hành (Fast Track) của CPSC.