Vietnamese

Do you export consumer products to the United States? 
BẠN CÓ XUẤT CẢNG ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ TỚI HOA KỲ KHÔNG? 

Do you import consumer products to the United States? 
BẠN CÓ NHẬP CẢNG ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ TỚI HOA KỲ KHÔNG?

 

New Certification, Testing, Other Requirements and Helpful Reminders
Giấy chứng nhận mới, sự thử nghiệm, những nhu cầu khác và những điều nhắc nhở hữu ích

 

Since the CPSIA was enacted on August 14, 2008, the Commission and staff have proposed or promulgated numerous rules, guidelines, summaries, and policy documents related to its implementation. It is not possible to translate all of the documents but stakeholders are encouraged to make themselves aware of the content frequently added on the following web page (in English):http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html. It is also possible to sign up for alerts whenever new English language content is added. You can do that here:https://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsialist.aspx

 

Kể từ khi Đạo Luật Cải Thiện và sự An Toàn cho Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSIA) đã được ban hành vào ngày 14,tháng tám,năm 2008, các ủy ban và nhân viên có đề nghị hoặc ban hành nhiều luật lệ, quy định, hướng dẫn tóm tắt, chính sách và các tài liệu liên quan đến việc khai triển thực hiện. Bạn không thể dịch tất cả các tài liệu mà các bên liên quan được khuyến khích để làm cho mình biết về nội dung thường xuyên được thêm vào trên trang mạng sau đây (bằng tiếng Anh):http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký về các thông báo bất cứ lúc nào với nội dung mới nhất được thêm vào bằng tiếng Anh. Bạn có thể làm điều đó ở đây:https://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsialist.aspx

 

What's New!
Có gì mới không?


 Children's Apparel Requirements(pdf)

 

Regulated Products Handbook(pdf)

Requirements for Furniture Sold in the United States(pdf)
Các Yêu cầu đối với đồ gỗ bán tại Hoa Ky (pdf)

Highlights of Requirements for Furniture Sold in the United States (pdf)
Những yêu cầu chính đối với Đồ Gỗ Bán tại Hoa Ky (pdf)

A Safer Generation of Cribs - New Federal Requirements (pdf)
Một Thế Hệ An Toàn Hơn cho Giường Cũi
Những Yêu Cầu Mới của Liên Bang
 (pdf)

 


Handbook for Manufacturing Safer Consumer Products
SÁCH HƯỚNG DẪN CHO VIỆC CHẾ TẠO SẢN PHẨM TIÊU
DÙNG AN TOÀN HƠN

 

CPSC Reinforces Children’s Sleepwear and Loungewear Enforcement Policy to Apparel Industry
Agency standards designed to prevent burn injuries to children

In an effort to remind the industry of their obligations associated with children’s sleepwear and loungewear, the U.S. Consumer Product Safety Commission’s (CPSC’s) Director of Compliance and Field Operations sent a letter to manufacturers, distributors, importers and retailers today reinforcing CPSC staff’s enforcement policy on children’s sleepwear and loungewear. More

CPSC tăng cường thực thi chính sách đối với ngành may mặc về đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em
Các tiêu chuẩn của cơ quan nhằm ngăn ngừa trẻ em khỏi bị phỏng

Trong nỗ lực nhắc nhở ngành may mặc về nghĩa vụ của họ liên quan đến đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em, Giám đốc Văn phòng Tuân thủ và Hoạt động Thực địa của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) hôm nay đã gửi một lá thư (pdf) cho các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và các nhà bán lẻ để tăng cường chính sách thực thi của nhân viên CPSC về đồ ngủ và quần áo thoải mái mặc trong nhà của trẻ em. Nhiều

 

CPSC Issues New Drawstring Safety Rule for Children’s Outerwear Drawstrings at Neck and Waist Present Strangulation Hazard and Other Dangers

CPSC ra quy định mới về an toàn cho dây buộc của áo khoác trẻ em Dây buộc ở cổ và ở thắt lưng có thể gây nghẹt thở và các mối nguy hiểm khác


Guidelines for Drawstrings on Children's Upper Outerwear

[Những Nguyên Tắc cho Áo Khoác Ngoài (áo ấm, áo mưa) của Trẻ Em có Giây Cột]

 

In May 2006, CPSC sent letters (pdf) to manufacturers, retailers, and importers of children's upper outwear garments, urging them to make certain the garments do not have drawstrings at the hood, or the neck area that pose a strangulation hazard to children. (Trong tháng năm 2006, CPSC đã gửi nhiều lá thư (pdf) để các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ, và nhập khẩu áo khoác ngoài của trẻ em, đã cố gắng thuyết phục họ để làm cho một số các sản phẩm áo không có giây cột ở mũ trùm đầu , hoặc cổ hay một khu vực có tư thế cho sự bóp cổ nghẹt nguy hiểm cho trẻ em.)

 

 

The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)


Section 101 Summary:
Children’s Products Containing Lead; Lead Paint Rule

Phần 101. Sản Phẩm Cho Trẻ Em Có Chứa Chất Chì;
Quy Định Chất Chì Trong Sơn


Section 103 Summary:
Tracking Labels for Children's Products

Phần 103. Tóm Tắt: Về Việc Theo Dõi Nhãn Hiệu Cho
Nhiều Sản Phẩm Của Trẻ Em


Section 104 Summary:
Standards and Consumer Registration of Durable Nursery Products
Phần 104. Tóm Tắt: Các Tiêu Chuẩn Và Người Tiêu
Dùng Đăng Ký Những Sản Phẩm Được Dùng Lâu Bền Cho Em Bé


Section 105 Summary:
Labeling Requirement for Advertising Toys and Games

Phần 105. Tóm Tắt: Luật Lệ Ghi Nhãn Hiệu Cho
Quảng Cáo Về Nhiều Đồ Chơi Và Nhiều Trò Chơi

 

Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 Section 102:
Mandatory and Third Party Testing for Certain Children’s Products

Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008
Mục 102: Quy luật của sự Thử Nghiệm cho ngừơi thứ ba đối với Một Số
Sản Phẩm của Trẻ Em

 

Thử Nghiệm Bắt Buộc Và Bởi Bên Thứ Ba Đối Với Một Số Sản Phẩm cho Trẻ Em

 

FAQs For Section 103: Tracking labels for Children’s Products
Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Ðoạn 103: Nhi ều
Nhãn Hiệu Được Theo Dõi Cho Sản Phẩm Dành Cho Trẻ Em

 

Statement of Policy: Interpretation and Enforcement of Section 103(a) of the Consumer Product Safety Act
Sự Phát Biểu Của Chính Sách: Sự Giải Thích Và Luật Lệ Về Ðoạn
103(a) Của Ðạo Luật An Toàn Cho Sản Phẩm Tiêu Dùng

 

Phthalates: Section 108 of the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008
Phthalates: Mục 108 Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008 


Flammable Fabrics Act (FFA)
ĐẠo LuẬt VỀ VẢi DỄ BỊ Cháy

Federal Hazardous Substances Act (FHSA)

ĐẠO LUẬT LIÊN BANG VỀ CÁC CHẤT NGUY HẠI

U.S. Mandatory Toy Standard: ASTM F963
Tiêu Chuẩn Bắt Buộc về Đồ Chơi tại Hoa Kỳ: ASTM F963 

Regulation of Lead in Children’s Products
Quy định Về Chì Trong Sản Phẩm Trẻ Em


May your Consumer Product be Sold in the United States?
Sản Phẩm Tiêu Dùng của quý vị có được bán ở Hoa Kỳ không?


Principles for Risk Analysis
Các Nguyên Tắc Cho Việc Phân Tích Rủi Ro

 

CPSC Data Base
Cơ Sở Dữ Liệu của CPSC

Video: English Tiếng Việt
PowerPoint (Trình bày bằng): English Tiếng Việt